Avís legal

CONDICIONS D’ÚS
Abans d’utilitzar la pàgina web, s’aconsella que procedeixi a la lectura d’aquest document.


1.- Dades identificatives.
Vostè està visitant la pàgina web http://www.farmaciaxeniaplanas.com que és
titularitat de Farmàcia Xènia Planas i les dades identificatives són els següents:
Farmàcia Xènia Planas
NIF: 40448225B
Ctra Llagostera 29
17455 Caldes de Malavella

Per preguntes o reclamacions, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada a
l’apartat anterior o escrivint a info@farmaciaxeniaplanas.com


2.- Acceptació de l’usuari.
Aquest Avís Legal regula les condicions d’accés i utilització de la pàgina web
http://www.farmaciaxeniaplanas.com/ i / o dels seus subdominis i de les aplicacions digitals (en
endavant “el lloc web”) que FARMÀCIA XÈNIA PLANAS posa a disposició dels usuaris d’Internet.
S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats
de la web.
L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves del present Avís
Legal, pel que preguem que ho llegeixi atentament.
Els continguts de http://www.farmaciaxeniaplanas.com/ i/o subdominis de les aplicacions
digitals són realitzats per FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


3.- Modificacions de les condicions de l’Avís Legal.
FARMÀCIA XÈNIA PLANAS podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís
Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el lloc web.
L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís
Legal per mantenir-se actualitzat del seu contingut.


4.- Ús del lloc Web.
L’usuari es compromet i obliga a:
4.1. Utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present
Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.
En conseqüència, s’obliga a no utilitzar el lloc Web amb fins o efectes il·lícits o
contraris al present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol
forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir una
normal del lloc web per altres usuaris.


4.2. A no destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma deteriorar les dades,
programes o documents electrònics que es trobin a la web.

4.3. A no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre
dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o sigui susceptibles de causar
qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS o de
tercers.


4.4. A no obtenir o utilitzar informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge,
fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material
accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix sense
autorització de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


4.5. A fer un ús adequat dels continguts i serveis que FARMÀCIA XÈNIA PLANAS ofereix al seu
lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a
l’ordenament legal, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob,
pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.


5.- Accés al lloc Web.
5.1. L’accés i / o utilització del lloc web per l’usuari és lliure i gratuït.


5.2. Alguns dels serveis i continguts oferts per FARMÀCIA XÈNIA PLANAS poden trobar-se
subjectes a registre i / o contractació prèvia del servei i pagament d’un preu en la forma
que es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran
a disposició de l’usuari de manera clara per al seu coneixement.


5.3. Queda prohibit el registre i la contractació de productes i serveis del lloc web per menors
d’edat. Els menors d’edat han d’obtenir, degudament i amb anterioritat al seu registre, el
consentiment (i acreditar-ho, si fossin requerits per a això) dels seus pares, tutors o
representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a
terme els menors a càrrec seu.


5.4. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS podrà també establir unes condicions particulars d’obligat
compliment que regulin la utilització i / o contractació de determinats productes o serveis
específics oferts a l’usuari a través de la pàgina web. Per això, abans d’utilitzar i / o
contractar aquests serveis específics l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents
condicions particulars creades a aquest efecte per FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.
El registre i la utilització i / o contractació dels productes o serveis oferts en el lloc web
impliquen l’acceptació de les condicions generals i / o particulars que els regulen a la versió
publicada per FARMÀCIA XÈNIA PLANAS en el moment en què es produeixi aquesta
utilització i / o contractació.


5.5. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà
responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotarà
l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret
la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada
custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin
subministrades per FARMÀCIA XÈNIA PLANAS i es comprometen a no cedir el seu ús a
tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà
responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri
a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la
mateixa per l’usuari.


5.6. L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS qualsevol
fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori,
pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, per tal de procedir a la seva immediata
cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, FARMÀCIA XÈNIA PLANAS quedarà
eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors
i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.


5.7. Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d’acord amb el que
estipula l’apartat 6 d’aquest Avís Legal i en les condicions generals de Registre i
Contractació.


6.- Protecció de dades personals.
6.1. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria
de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades
personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar
la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades,
tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals
estan exposats.
Per a això FARMÀCIA XÈNIA PLANAS tractarà les dades de conformitat amb el que disposa
el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 2016.04.27
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 2018.12.05, de
Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.


6.2. Les dades de caràcter personal que es facilitin a la secció “contacte” del web quedaran
registrades en un fitxer de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS amb la finalitat de dur a terme la
prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats,
millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.
El simple fet d’enviar un missatge per part de l’usuari incloent dades de caràcter personal
a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS significarà el consentiment per a la seva incorporació a
l’arxiu i el seu tractament.
Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves
obligacions legals. En cas de no ser necessaris, s’eliminaran en un termini de 12 mesos.


6.3. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i
portabilitat dirigint-se a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS enviant un missatge amb fotocòpia del
carnet d’identitat a info@farmaciaxeniaplanas.com


6.4. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS són
veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en
tot moment responguin a la seva situació actual.
Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què FARMÀCIA XÈNIA PLANAS utilitza les
dades dels seus usuaris, escriviu-nos a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS c/Verge del Pilar, 4, 5a
planta. AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra o a info@farmaciaxeniaplanas.com


6.5. Utilització de “cookies”. El procés de navegació d’un usuari en andsitesw.com, igual que
en qualsevol altre lloc web deixa com rastre l’adreça IP que en aquella sessió li ha estat
assignada pel seu proveïdor d’accés. El Registre d’aquesta adreça IP serveix només per a
finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web.
L’adreça IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a Internet a una altra, de
manera que no és possible deduir cap “hàbit” de navegació a través de les pàgines d’
FARMÀCIA XÈNIA PLANAS per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden
llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de
configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu
disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar
aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.farmaciaxeniaplanas.com no resulta
necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per FARMÀCIA XÈNIA
PLANAS
.
Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, Un. Pot
explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del sistema
operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta
“C” o la unitat de disc corresponent / Windows / cookies “) per conèixer amb més detall
cada servidor des d’on s’envien les cookies.


7.- Limitació de garanties i responsabilitats.
7.1. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar
qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al web.
En qualsevol cas, FARMÀCIA XÈNIA PLANAS estarà exempta de qualsevol responsabilitat
derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre
que no li siguin imputables.


7.2. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i
no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar
d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o
desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per
causes alienes a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest
sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el
sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, i també de danys que puguin ser
causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control
de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


8.- Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats.
8.1. Els codis font, programes d’ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips,
estructura, marques i altres elements del lloc web estan protegits per les lleis i els tractats
internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.


8.2. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts
pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS
o, si escau, a terceres persones.


8.3. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat
de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS i de tercers.


8.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements del lloc web, imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre
que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant,
terminantment prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva
modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web amb fins
comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, així com la seva modificació,
alteració o descompilació, sense l’autorització de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.
S’autoritza la difusió de la present pàgina web en xarxes socials sempre que es realitzi sense
finalitats comercials.


8.5. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS es reserva el dret de decidir quan una informació subministrada
per un usuari o apareguda al lloc web va contra les polítiques i l’esperit del lloc web i, per
tant, quan es fa necessària la seva eliminació.


9.- Enllaços de tercers.
9.1 En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs
d’Internet, FARMÀCIA XÈNIA PLANAS no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs
i continguts. En cap cas FARMÀCIA XÈNIA PLANAS assumirà cap responsabilitat pels
continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat
tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de
qualsevol material o informació continguts en aquests, en cap dels enllaços i en altres
llocs d’Internet.
Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’usuari sobre l’existència
d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica
l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


9.2. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus
web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas
reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


10.- Ús de cookies.
Alguns dels serveis del lloc web utilitzen cookies per facilitar la navegació dels usuaris. Per
obtenir més informació al respecte, preguem que llegeixi atentament la nostra Política
de cookies.


11.- Limitació de responsabilitat de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS
11.1. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS realitza els seus millors esforços per oferir els continguts de la
pàgina web de forma veraç i sense errors. Si en algun moment es produís algun error, aliè
en tot moment a la voluntat de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS, es procediria immediatament a
la seva correcció pel que fa a fora del seu coneixement.


11.2. FARMÀCIA XÈNIA PLANAS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d’eventuals errors en els continguts, sempre
que no li siguin imputables, ni de danys que puguin ser causats per terceres persones
mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


11.3 FARMÀCIA XÈNIA PLANAS queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències
de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió, i dels danys que qualsevol
virus informàtic o programa maliciós pogués causar.


11.4 L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina Web, així com la prestació dels
serveis i l’adquisició d’aquests, es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.


12.- Comunicacions
12.1 A l’efecte d’aquest avís legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa
entre FARMÀCIA XÈNIA PLANAS i l’usuari, aquest haurà de dirigir al Servei d’Atenció al
Client mitjançant correu electrònic a l’adreça info@farmaciaxeniaplanas.com o bé
mitjançant comunicació escrita dirigida a FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.


12.2 Les comunicacions de FARMÀCIA XÈNIA PLANAS a l’usuari es realitzaran conforme a les
dades aportades per aquest al formulari electrònic de registre d’usuari.


12.3 L’usuari no pot utilitzar el lloc web o eines de comunicació per recopilar adreces, enviar
correu brossa o incomplir el present Avís Legal o la política de privacitat. FARMÀCIA XÈNIA
PLANAS
pot revisar o filtrar els missatges dels usuaris per controlar les activitats malicioses
o el contingut prohibit, però no emmagatzema els missatges permanentment. Si us plau,
contacti amb FARMÀCIA XÈNIA PLANAS per denunciar el correu brossa realitzat per altres
usuaris.


13.- Llei aplicable i jurisdicció.
Totes les qüestions que se suscitin entre FARMÀCIA XÈNIA PLANAS i l’usuari relatives a la
interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies
clàusules i, en el que en aquells temes no previstos, d’acord amb la legislació espanyola,
sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili d’
FARMÀCIA XÈNIA PLANAS.